منابع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

دوشنبه 5 مرداد 1394

ارشد و دکتری رشته مشاوره


 الف) اصول و فنون مشاوره  

مقدمه‌ای بر راهنمایی ومشاوره،‌ احمدی

اصول و فنون مشاوره شفیع آبادی
اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره،حسینی بیرجندی 

مشاورهُ گلدارد ترجمه حسینیان

فنون و فرایند مشاوره، رینولدز و پاترسون، تجمه سلیمانیان و نظری

مقدمه ای بر مهارتهای مشاوره، جونز، ترجمه زهراکار و همکاران

ب) مبانی راهنمایی و مشاوره

مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع‌آبادی   

زمینه راهنمایی و مشاوره ،گیبسون و میشل ،ثنایی

مبانی مشاوره، احمدی 

مقدمات راهنمایی و مشاوره شفیع آبادی پیام نور

 ج)نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی 

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، شفیع‌آبادی، غلامرضا ناصری
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی، خدیجه آرین
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی،‌ محمود ساعت‌چی 

نظریه مشاوره و روان‌درمانی، شارف ترجمه مهرداد فیروزبخت

 نظریه مشاوره و روان‌درمانی، کوری، ترجمه سیدمحمدی

نظریه مشاوره و روان‌درمانی، پروچاسکا، ترجمه سیدمحمدی

د)کاربرد آزمون‌های روانی   

آزمونهای روانی،‌ ابوالفضل کرمی

سنجش روانی، مارنات 2 جلدی

آزمونهای روانی، هادی بهرامی

آزمونهای روانی   حمزه گنجی 

آزمونهای روانی آناستازی

ه) روانشناسی شخصیت

نظریه های شخصیت شولتز، ترجمه سید محمدی

نظریه های شخصیت، سیاسی

و) آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی، دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاور

روشهای تحقیق در علوم رفتاری، دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، سرمد و بازرگان

روش تحقیق دکتر دلاور

روش تحقیق دکتر بیابان گرد

استنباط آماری در علوم رفتاری، هومن

ز) زبان تخصصی:

زبان برای مشاوره، منصور کوشا

واژه نامه های کتب تخصصی

--------------------------------------------------------------------------------- 

ارشد رشته روانشناسی بالینی ارشد

روانشناسی بالینی

کتاب روانشناسی بالینی نوشته فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت ، انتشارات رشد

روانشناسی بالینی دکتر شاملو ( فصل مصاحبه مهم می باشد)روانشناسی بالینی سنجش تکمیلی
روانشناسی بالینی نوشته پرون (جلد 1و2 ) انتشارات رشد

روانشناسی رشد:

روانشناسی رشد نوشته لورا.ادبرک (جلد 1و 2) ترجمه سید محمدی، نشر ارسباران

ژنتیک (جلد 1و 2) نوشته دکتر منصور
روانشناسی رشد نوشته دکتر احدی و جومهری
روانشناسی رشد: نظریه ها و کاربرد ها نوشته ویلیام کرین
روانشناسی رشد انتشارات سمت

زبان:

زبان دکتر کیانوش هاشمیان

خلاصه هیلگارد ترجمه سید محمدی
زبان دکتر مندی

آمار و روش تحقیق

آمار دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاور
روش تحقیق دکتر دلاور
روش تحقیق دکتر بیابان گرد

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:

آسیب شناسی روانی (جلد1و2) نوشته سیگمن ترمجه سید محمدی

آسیب شناسی روانی نوشته هالجین (جلد 1و2 ) ترجمه سید محمدی
نشانه شناسی بیماری های روانی نوشته دکتر پورافکاری
کودکان استثنایی نوشته سیف نراقی نشر ارسباران
کودکان استثنایی نوشته دکتر میلانی فر
کودکان عقب مانده نوشته سیف نراقی (فصل 2مطالعه شود) انتشارات سمت

علم النفس:

علم النفس نوشته دکتر احدی و بی جمال

شخصیت از دیدگاه اسلام نوشته احمدی نشر امیرکبیر

علم النفس دکتر بهشتی

روانشناسی عمومی :

زمینه روانشناسی هیلگارد (جلد 1 و 2) ترجمه براهنی نشر رشد

روانشناسی عمومی نوشته سانتراک
روانشناسی عمومی نوشته حمزه گنجی

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش

روانشناسی فیزیولوژیک نوشته خداپناهی انتشارات سمت

انگیزش و هیجان نوشته مارشال ریو


  ارشد رشته روانشناسی عمومی ارشد

الف) روانشناسی رشد:

-روانشناسی رشدُ-لورا برگ ترجمه سید محمدی

-روانشناسی ژنتیک ۱و ۲- دکتر منصور دادستان

-رشد نوجوانیُ- دکتر لطف آبادی

-نظریه های رشدی- سیکرین

- پیشگامان روانشناسی رشد، فرید خدایی

- رشد و شخصیت کودک، ماسین، ترجمه یاسائی

ب) روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

روانشناسی مرضی- تحولی، دادستان

آسیب شناسی روانی دکتر آزاد

روانشناسی مرضی ساراسون، ترجمه نجاریان

روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، ترجمه سیف نراقی

آسیب شناسی روانی (جلد1و2) نوشته روزنهان و سیگمن ترجمه سید محمدی

آسیب شناسی روانی نوشته هالجین (جلد 1و2 ) ترجمه سید محمدی
نشانه شناسی بیماری های روانی نوشته دکتر پورافکاری
کودکان استثنایی نوشته سیف نراقی نشر ارسباران
کودکان استثنایی نوشته دکتر میلانی فر

کودکان عقب مانده نوشته سیف نراقی (فصل 2مطالعه شود) انتشارات سمت

ج) روانشناسی عمومی :

زمینه روانشناسی هیلگارد (جلد 1 و 2) ترجمه براهنی نشر رشد

روانشناسی عمومی نوشته سانتراک

روانشناسی عمومی نوشته حمزه گنجی

د علم النفس:

علم النفس نوشته دکتر احدی و بی جمال

شخصیت از دیدگاه اسلام نوشته احمدی نشر امیر کبیر

علم النفس دکتر بهشتی

علم النفس، هاشمیان

ه) روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش

روانشناسی فیزیولوژیک نوشته خداپناهی انتشارات سمت

انگیزش و هیجان نوشته مارشال ریو

روانشناسی فیزیولوژیک، خداپناهی

مبانی روانشناسی، کارلسون، خداپناهی

و) روانشناسی شخصیت

نظریه های شخصیت شولتز، ترجمه سید محمدی

نظریه های شخصیت، سیاسی

ز) آمار و روش تحقیق

احتمالات و آمار کاربردی، دکتر دلاور

مبانی پژوهش دکتر دلاور

روشهای تحقیق در علوم رفتاری، دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، سرمد و بازرگان

روش تحقیق دکتر دلاور

روش تحقیق دکتر بیابان گرد

استنباط آماری در علوم رفتاری، هومن

ح) زبان تخصصی:

کتاب هیلگارد انگلیسی

Reading in Psychology, Hashemian


ارشد رشته روانشناسی تربیتی

الف) روانشناسی رشد:

-روانشناسی رشدُ-لورا برگ ترجمه سید محمدی

-روانشناسی ژنتیک ۱و ۲- دکتر منصور دادستان

-رشد نوجوانیُ- دکتر لطف آبادی

-نظریه های رشدی- سیکرین

ب) روانشناسی تربیتی:

-روانشناسی پرورشیُ -دکتر سیف

-روانشناسی تربیتی- ترجمه دکتر فرامرزی

-روانشناسی تربیتی- دکتر بیابانگرد

-روانشناسی تربیتی- دکتر کدیور

-روانشناسی تربیتی-اسلاوین

-ج) روانشناسی یادگیری:

-روانشناسی یادگیری- دکتر بیرامی

-مقدمه ای بر نظریه های یادگیری- ترجمه دکتر سیف

-روانشناسی یادگیری- هرگن

-یادگیری مشارکتی-تدریس مشارکتی

Theoris of learning- lefran cois-

د) سنجش:

-مقدمهای بر نظریه های اندازه گیری- وند آلن- ترجمه دلاور

-سنجش و اندازه گیری- دکتر سیف

-مبانی آزمونهای روانی-ترجمه دکتر براهنی- انتشارات دانشگاه تهران

-نظریه پرسش و پاسخ

ه) ارزشیابی:

-ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصسلس- سیف

-سنجش و اندازه گیری فرایندی و فراورده ای - دکتر سیف

-ارشیابی آموزشی- دکتر بازرگان

-ارشیابی آموزشی- دکتر کیامنش

و)آمار و روش تحقیق:

-مقدمه ای بر آمار استنباطی- دکتر سرمد- انتشارات سمت

-مقدمه ای بر آمار استنباطی- فرگوسن- دکتر دلاور

-تحلیل آماری دکتر هومن -

-روشهای پژوهش در علوم رفتاری-دکتر سرمد و بازرگان

-طرحهای آزمایشی- دکتر دلاور

-روشهای تحقیق کمی و کیفی-2 جلدی- بورگ و گال

-روشهای تحقیق- کرلینجر- ترجمه پاشاشریفی

زبان تخصصی:

-ترجمه Educational psychology

-واژه نامه های کتب تخصصی

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.